Top

Hoe zit het met garantie en productiefouten?

Hoe zit het met garantie en productiefouten?

Heeft u een klacht over uw aankoop dan dient u in eerste instantie contact op te nemen met onze klantenservice. Vervolgens kunt u na een afspraak het product inclusief (kopie)factuur terugsturen. Wanneer de klacht gegrond is, zullen wij het product in behandeling nemen en laten repareren of vervangen.

 

Of u aanspraak kunt maken op de garantie moet u aannemelijk maken dat u het product bij ons hebt aangeschaft. Dit kunt u doen door de factuur mee te sturen. Valt het defect binnen de garantiebepalingen dan zal overgegaan worden tot kosteloos herstel of vervanging van het product.

 

Wanneer een defect niet onder garantie valt, zullen de herstel- of vervangingskosten voor rekening van de klant zijn.

 

Hieronder staan de garantiebepalingen zoals deze ook vermeld zijn in de algemene verkoopvoorwaarden.

 

 

6.1 GPSWINKEL.NL garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van GPSWINKEL.NL komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. GPSWINKEL.NL is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan GPSWINKEL.NL) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan GPSWINKEL.NL. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan GPSWINKEL.NL schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door GPSWINKEL.NL gegrond worden bevonden, zal GPSWINKEL.NL naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van GPSWINKEL.NL en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van GPSWINKEL.NL) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van GPSWINKEL.NL gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van GPSWINKEL.NL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 GPSWINKEL.NL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens GPSWINKEL.NL in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van GPSWINKEL.NL en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.